Szkoła Podstawowa
im. Juliusza Słowackiego w Zachełmnej

STYPENDIA W NASZEJ SZKOLE


ROK SZKOLNY 2018/2019
STYPENDIUM NAUKOWE

otrzymało 4 uczniów naszej szkoły:

Julia Stypuła
Aleksandra Mlak
Martyna Latoń
Kamil Gwiżdż

***

ROK SZKOLNY 2017/2018
STYPENDIUM NAUKOWE

otrzymało 4 uczniów naszej szkoły:

Julia Stypuła
Aleksandra Mlak
Marlena Wadowska
Martyna Latoń

***

ROK SZKOLNY 2016/2017
STYPENDIUM NAUKOWE

otrzymało 7 uczniów naszej szkoły:

Julia Stypuła
Aleksandra Chromy
Mateusz Chromy
Piotr Goryl
Aleksandra Mlak
Natalia Lempart
Adrian Pilszak

***

STYPENDIUM SPORTOWE

otrzymał uczeń naszej szkoły:

Arkadiusz Frosztęga

***

ROK SZKOLNY 2015/2016
STYPENDIUM NAUKOWE

otrzymało 5 uczniów naszej szkoły:

Julia Stypuła
Aleksandra Chromy
Mateusz Chromy
Piotr Goryl
Aleksandra Mlak

***

STYPENDIUM SPORTOWE

otrzymała uczennica naszej szkoły:

Amelia Mlak

***

ROK SZKOLNY 2014/2015
STYPENDIUM NAUKOWE

otrzymała uczennica naszej szkoły:

Aleksandra Chromy

***

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

UCHWAŁA NR VI/64/2015
RADY GMINY W BUDZOWIE
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Budzów

Na podstawie art.90t ust.1 pkt 2 i ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /tj. z 2004r.Dz.U.Nr 256 poz.2572 z póź.zm./ oraz art.18 ust.2 pkt.14a i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /tj. Dz.U z 2013r. poz. 594 z póź.zmianami/ Rada Gminy w Budzowie uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Budzów w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Szczepaniak
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/64/2015

Rady Gminy w Budzowie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAŃCÓW GMINY BUDZÓW.

§ 1.

1. Program ma na celu wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkańców Gminy Budzów.

2. Ilekroć w Programie mówi się o:

1) uczniu – rozumie się ucznia szkoły podstawowej klas IV-VI i gimnazjum

2) programie – rozumie się lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkańców Gminy Budzów.
§ 2.

Program obejmuje uczniów , którzy mają bardzo dobre lub wybitne indywidualne osiągnięcia w dziedzinie:

1) nauki,

2) sportu
§ 3.

1. Podstawową formą pomocy szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży jest stypendium Wójta Gminy Budzów.
§ 4.

W ramach Programu może być przyznane stypendium:

1) uczniowi – laureatowi lub finaliście olimpiady przedmiotowej lub konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim

2) uczniowi – uzyskującemu bardzo dobre wyniki w nauce -średnia co najmniej 5,5 i co najmniej wzorowa ocena z zachowania - reprezentującemu szkołę, gminę w regionie lub na szczeblu ogólnopolskim w konkursach, przeglądach, wystawach itp

3) uczniowi - który legitymuje się wysokimi osiągnięciami sportowymi na szczeblu co najmniej wojewódzkim w danej dyscyplinie sportowej i posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i co najmniej średnią ocen 4.
§ 5.

Stypendium przyznawane jest i wypłacane jednorazowo w danym roku szkolnym – na koniec roku szkolnego .
§ 6.

Uczniowi może zostać przyznane więcej niż jedno stypendium.

§ 7.

Ustanawia się następujące kategorie stypendiów:

1) stypendium naukowe - I i II stopnia

2) stypendium sportowe - I, II, III stopnia
§ 8.

Stypendium Wójta może zostać przyznane w maksymalnej wysokości:

1) I stopnia do 1 500 zł

2) II stopnia do 1 000 zł

3) III stopnia do 700 zł
§ 9.

Stypendia przyznawane są w danym roku w ramach posiadanych środków finansowych.

§ 10.

Wnioski o stypendium do Wójta Gminy składają Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjum.

§ 11.

Wniosek powinien zawierać;

- dane ucznia , nazwę szkoły, imiona rodziców, formę wypłaty /gotówka, przelew/ opis osiągnięć i wymagań o których mowa w § 4 pkt.1-3 poświadczone pieczęcią i podpisem Dyrektora Szkoły, mogą być dołączone inne dokumenty uzasadniające przyznanie stypendium.

§ 12.

Dyrektor szkoły przedstawia wnioski Wójtowi Gminy nie później niż 7 dni przed zakończeniem roku szkolnego.
§ 13.

Wójt Gminy, po dokonaniu analizy wniosków pod względem merytorycznym i formalnym, ustala wysokość stypendium dla poszczególnych uczniów.

§ 14.

Wypłaty stypendium dokonuje się na adres rodzica/opiekuna prawnego/gotówką lub przelewem na konto podane we wniosku

§ 15.

1. Stypendium naukowe:

1) I stopnia otrzymuje laureat i finalista konkursów, olimpiad i turniejów organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13,poz. 125 z późn.zm.)

2) II stopnia – uczeń uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce -średnia co najmniej 5 i co najmniej wzorowa ocena z zachowania - reprezentującemu szkołę, gminę w regionie lub na szczeblu ogólnopolskim w konkursach, przeglądach, wystawach itp .

2. Stypendium sportowe :

1) I stopnia – otrzymuje uczestnik rozgrywek i zawodów, na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym

2) II stopnia – uczestnik, który zajął miejsca od 1 do 3 w rozgrywkach i zawodach na szczeblu wojewódzkim

3) III stopnia – uczestnik rozgrywek i zawodów na szczeblu wojewódzkim.

§ 16.

Wnioski przyjmuje Biuro Obsługi Szkół w Budzowie. (Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do Lokalnego Programu Wspierania Edukacji.)


Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna SzczepaniakZałączniki do pobrania:
=> www.budzow.pl