Szkoła Podstawowa


im. Juliusza Słowackiego w Zachełmnej

 • Inspektor danych osobowych

 • Monitoring

 • Klauzura informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje, że:
    1. Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Zachełmnej.
    2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej iod@budzow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
    3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku kształcenia na odległość wprowadzonego ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
    4. Dane nie będą udostępniane do państw trzecich. Mogą być udostępniane innym odbiorcom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej jak Biurze Obsługi Szkół, firmom świadczącym usługi hostingowe, wsparcia informatycznego i prawnego oraz dla potrzeb prowadzenia elektronicznego dziennika.
    5. Dane będą przechowywane przez okres trwania nauki.
    6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich/dziecka danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zdalnego kształcenia dziecka.
    8. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.