Szkoła Podstawowa


im. Juliusza Słowackiego w Zachełmnej

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej

im. Juliusza Słowackiego w Zachełmnej

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Zachełmnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Zachełmnej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • większość zamieszczonych na stronie zdjęć nie posiada tekstu alternatywnego,
 • wypunktowanie w większości tekstów zamieszczonych na stronie nie ma nadanego stylu wypunktowania,
 • część odnośników otwiera się w nowych oknach,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • niektóre informacje (załączniki) zamieszczone są w postaci skanów.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krystyna Stypuła.
 • E-mail: spzachelmna@budzow.pl
 • Telefon: 338740020

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Zachełmnej
 • Adres: Zachełmna 112
  34-211 Budzów
 • E-mail: spzachelmna@budzow.pl
 • Telefon: 338740020

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Zachełmnej mieści się w budynku pod numerem 112, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście (drzwi dwuskrzydłowe) od strony północnej, które jest zadaszone i wykonane z trzech stopni schodowych, bez podjazdu ułatwiającego wejście. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Przy głównym wejściu znajduje się dzwonek, osobami oddelegowanymi do udzielania informacji  są pracownicy obsługi.  Do budynku szkoły można wejść wejściem od strony zachodniej, które nie jest  dostosowane do osób niepełnosprawnych, stanowi wyjście ewakuacyjne. Budynek szkoły jest  trzykondygnacyjny nie posiada wind, pochylni, platform przyschodowych. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na parterze przy wejściu głównym w pokoju nauczycielskim jest  podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, wejście boczne, wejście do kotłowni, boisko szkolne, ogród szkolny, korytarze na każdym piętrze i klatkę schodową. Przy budynku szkoły nie zostało wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.