Szkoła Podstawowa


im. Juliusza Słowackiego w Zachełmnej

=> BIP


Informacja
Zgodnie z przepisami wskazanymi w § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Zachełmnej sporządzone na dzień 31.12.2019 r. w formie bilansu, zestawienia zmian funduszu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Obsługi Szkół w Budzowie pod adresem: https://bip.malopolska.pl/bosbudzow